Allmänna villkor för Drive Cool

Dessa allmänna villkor gäller mellan Drive Cool Trafikskola (Org-nr: 591121-3915), nedan kallad trafikskola, och kund/elev, nedan kallad kund.


§1 Avtal

När en kund köper, bokar, anmäler sig eller skriver in sig, antingen själv eller via vår personal, ingås avtal med trafikskolan och kunden samtycker till dessa trafikskolans allmänna villkor.


§2 Minderårig

En kund som är under 18 år måste enligt lag ha sina föräldrars eller förmyndares samtycke för att ingå avtal med trafikskolan. Om samtycke inte kan ske på annat godtagbart sätt ska eleven uppvisa ett intyg från sina föräldrar eller förmyndare.


§3 Personuppgifter

Personuppgifter är de uppgifter som kan identifiera en som person, t ex namn eller personnummer. De personuppgifter trafikskolan sparar är de som en kund själv väljer att ange vid egen registrering eller trafikskolan anger vid inskrivning eller under utbildningens gång. Dessa uppgifter hanteras endast av trafikskolans personal, myndighetsperson vid eventuell tillsyn samt eventuellt underleverantörer med speciella avtal, som ansvarar för datasystem eller liknande. Uppgifterna delas ej med någon övrig tredje part utan samtycke.


All data lagras på säkra servers som sköts av Trafikskola Online AB och dess underleverantör Microsoft Azure. Trafikskola Online jobbar för hög säkerhet kring de personuppgifter som lagras. Endast personal som har speciella avtal har möjlighet att hantera trafikskolans uppgifter.


Personuppgifterna lagras i regel tillsvidare. Aktuell kunds personuppgifter kan begäras ut, exempelvis i form av en pdf-kopia av utbildningskort som innehåller samtliga personuppgifter. En person kan begära att få sina personuppgifter raderade genom att kontakta trafikskolan. Uppgifterna raderas då iakktagande aktuella lagar och regler (exempelvis finns lagkrav att skolan måste spara elevers uppgifter i register innevarande och föregående år samt vid eventuella köp sparas personuppgifter i verifikat under 7 års tid).


En kund ska alltid informera trafikskolan vid byte av adress, telefonnummer eller e-postadress under aktiv utbildning.


§4 Bokningsregler

Avbokning av körlektion och kurser gjorda via elevbokning eller via trafikskolans personal måste ske senast ett dygn innan aktuell lektion/kurs. Vid senare avbeställning debiteras lektionen.


§5 Köp och priser

Minderåriga (under 18 år) får ej genomföra köp utan målsmans godkännande. Återbetalning vid förskottsbetalning sker mot avgift på 10% av beloppet under förutsättning att övriga regler kring exempelvis avbokning har följts. Köp av paket återbetalas normalt inte. Om paket inte utnyttjats inom giltighetstiden så förfaller resterande lektioner.


Aktuella priser redovisas på trafikskolans webbplatser (www.drivecool.se). Priserna kan ändras under utbildningens gång. Ibland krävs förskottsbetalning för att priset ska gälla. Alla priser är i SEK inklusive moms.


§6 Personligt användarkonto för utbildning

En kund som skrivs in på skolan som elev kan få ett användarkonto med möjlighet att nyttja bland annat trafikskolans läromedel. Användarkontot är personligt. Inloggning & lösenord ska endast användas av den elev det är avsett för. Eleven har ansvar för att välja ett säkert lösenord och skydda detta. Trafikskolan är inte ansvarig för eventuell skada som uppstår om någon utomstående loggar in och använder elevens konto.


I regel gäller fritt personligt bruk av trafikskolans tjänster när användarkontot är aktivt. Detta förutsätter dock att bruket faller inom ramen för vad som kan anses vara rimligt för en elev, dess handledare och trafiklärare. Trafikskolan förbehåller sig rätten att stänga av kontot om det överskrider gränsen för rimligt bruk. Vid stängning av konto ska trafikskolan informera eleven, via av eleven angiven e-postadress, på vilket sätt man överskridit gränsen för bruk. Finns det en adekvat förklaring till den höga brukandegraden kan användarkontot återaktiveras.


§7 Upphovsrätt och nyttjanderätt

Allt material på trafikskolans webbplatser är skyddat av lagen om upphovsrätt. Materialet får endast användas för privat bruk i samband med att man använder tjänsten. Det är inte tillåtet att kopiera, överlåta, hyra ut, ändra, vidaresälja eller på annat vis använda materialet på ett kommersiellt eller icke kommersiellt sätt.


§8 Friskrivning från ansvar

Trafikskolan tar inte ansvar för avgifter som kan tillkomma vid påminnelse eller inkassokrav om eleven ej uppgett korrekta uppgifter, detta gäller även elevens e-postadress.

Skulle skada på bilen uppkomma under körlektion genom en olycka, så svarar trafikskolan för självrisken även om det är eleven som orsakat olyckan. Elev kan bli ersättningsskyldig om det rör sig om uppenbar skadegörelse.

Vid lån av trafikskolan bil under förarprov på Trafikverket, så ansvarar eleven fullt för bilen. Detta innebär att om det sker en skada som eleven anses vara orsak till, så svarar eleven för eventuell självrisk för skadan. Eleven är också ansvarig för eventuella trafikbrott under förarprovet.
§9 Ändringar av dessa villkor


Allmänna villkor och köpevillkor kan komma att ändras under utbildningen. Trafikskolan ska informera eleven om eventuella ändringar. Allmänna villkor publiceras alltid på vår webbplats. Köpevillkoren visas alltid i samband med bokning eller köp.


§10 Tvister

Trafikskolan ska göra allt man kan för att man som elev ska bli nöjd. Som elev har man ett ansvara att följa de regler som finns.


Vid tvister gäller svensk lag för trafikskolans anmälnings- och köpevillkor. Tvister som avser giltighet, tolkning och tillämpning ska avgöras i första hand med hjälp av "Allmänna reklamationsnämnden" och i andra hand, i allmän domstol, varvid närmaste tingsrätt ska vara första instans.


§11 Trafikskolans uppgifter

Drive Cool Trafikskola
Högalidsvägen 141B
244 36 KÄVLINGE
Telefon: 07318-21099
E-post: leif@drivecool.se
Organisationsnummer: 591121-3915
Bankgiro: 224-4002
Swish: 07318-21099
Innehar F-skattebevis